ضروری ترین اصطلاحات انگلبسی

اصطلاحات ضروری زبان انگلیسی با افعال، حروف اضافه و مربوط به مسائل مالی

,
مهم نیست که در چه سطح و چه سنی هستید، یادگیری این اصطلاحات ضروری زبان انگلیسی همراه با ترجمه برای تمام افرادی که درحال یادگیری زبان انگلیسی هستند از هرچیزی واجب تر است! تیم کافه یادداشت از این پس بخش اختصاصی را برای اصطلاحات ضروری در زبان انگلیسی با تر…