آموزش گرامر حروف اضافه در زبان انگلیسی+ زمان و مکان و کاربرد آن در جمله!

,
حروف اضافه در زبان انگلیسی

آیا کاربردهای حروف اضافه در زبان انگلیسی را می دانید؟ آیا می دانید کاربرد حرف اضافه انگلیسی on با حرف اضافه at چه تفاوتهایی دارد؟ حروف اضافه در زبان انگلیسی جزو آن حوزه هایی است که همیشه حتی اشخاص که در آزمون های آیلتس و تافل نمرات قابل قبولی را کسب کرده اند را با چالش های فراوانی روبرو کرده است. چگونگی استفاده از حروف اضافه در زبان انگلیسی قبل از مکان و زمان برای زبان آموزان اهمیت بالایی دارد. از طرفی زبان آموزان اکثرا در استفاده از این حروف پیش از اسم ها مشکل دارند. در ادامه توضیحاتی کامل درمورد حروف اضافه همراه با مثال ارائه خواهیم داد که کمک شایانی به یادگیری زبان انگلیسی خواهد کرد. با ما (بهترین سایت ترجمه) همراه باشید!

قبل پرداختن به حروف اضافه مخصوص به زمان و مکان اجازه دهید قواعد کلی حروف اضافه را برایتان توضیح دهیم سپس به حروف اضافه مربوط به زمان مکان بپردازیم.

به طور کلی حروف اضافه

 1. برای کلمات زمانی به کار می روند

On Sunday.

In the 20th century.

At night.

 1. حروف اضافه در زبان انگلیسی برای نشان دادن مکان چیزی یا کسی استفاده می شوند

The plate is on the book.

Ali is in the gym.

The picture in is hanged on the wall.

 1. حروف اضافه پس از ضفات بکار برده می شوند.

She is good at boxing.

Iran is famous for its history.

I worried about you.

 1. این حروف بعد از افعالی خاص نیز بکار می روند (حروف اضافه افعال را باید حفظ کرد)

Listen to me please.

I’m waiting for you.

He borrowed money from me.

 1. این حروف اضافه بعد از اسامی هم گاها به کار می روند.

He has trouble with remembering his name.

 1. این حروف در گروه های اسمی خاص نیز بکار می روند.

The bus arrived in the end.

She arrived just in time for party.

همانطور که متوجه شدید preposition در زبان انگلیسی در عین حال که کلماتی بی اهمیت جلوه می کنند اما ممکن است در مواقعی خاص باعث تغییر معنای جمله و مفهوم آن شوند. لطفا به ادامه مطلب توجه کرده و آنها را بادقت بخوانید.

از حرف اضافه “in”  برای سال، دهه و فصل استفاده نمایید

Ali was born in Farvardin.

Her brother was born in 1992.

I like go to gym in summer.

از حرف اضافه “in” برای دوره های زمان آینده نیز می توانید استفاده کنید:

My brother will be here in a few days.

تا چند روز آینده برادرم اینجا خواهد بود.

I am going to see my wife in a couple of weeks.

تا چند هفته دیگر همسرم را خواهم دید.

اصطلاح “in time”  به معنی داشتن زمان کافی برای انجام کاری است:

We arrived in time for the game.

زودتر از شروع بازی رسیدیم

My mother finished his work in time for conference.

مادرم پیش از کنفرانس کارهایش را انجام داد.

از حرف “at”  برای بیان زمان دقیق استفاده می شود:

My class start at 8 o’clock.

درست ساعت ۸ کلاسم شروع می شود.

My brother goes to gym at 10:15.

برادر سر ساعت ۱۰:۱۵ به باشگاه می رود.

My last class ends at three P.M.

کلاس قبلی ام درست ساعت ۳ تمام شد.

حرف اضافه “at” برای دوره زمانی حین سال مثل مراسمات خاص نیز استفاده می شود.

I love my clothes at Christmas time.

لباسهایم را در ایام کریسمس دوست دارم.

People meet each other at the start of spring.

در ایام بهار افراد یکدیگر را ملاقات می کنند.

از حرف “on”  برای روزهای خاص استفاده می شود:

حرف اضافه “on” نیز قبل از روزهای هفته بکار می روند:

On Sunday, I go to gym.

دوشبنه ها به باشگاه می روم.

On Friday, I sleep late

جمعه ها تا دیروقت می خوابم.

حرف اضافه “on time” هم چنین برای بودن در مکانی خاص یا کامل کردن کاری در زمان مورد انتظار بکار می رود:

Make sure you come here on time.

فراموش نکنید که سرساعت به اینجا بیایید

حرف اضافه “by”  برای زمان

از حرف اضافه “by” برای بیان اتفاق افتادن عملی قبل از زمانی بیان شده استفاده می شود:

I will finish my homework by seven

تا ساعت ۷ تکالیفم را انجام خواهم داد.

The manager will make his decision by the end of the week.

تا آخر هفته کارگردان تصمیمش را خواهد گرفت.

“in the morning/ afternoon/ evening”  و “at night”

در حالی که انگلیسی زبانان از واژه های in the morning, in the afternoon, in the evening استفاده می کنند اما هیچ وقت برای شب in the night را بکار نمی برند و بجای آن از واژه at night استفاده می کنند.

Our son always works in the afternoon.

I don’t like to work at night.

حرف اضافه “since/ for”

از این حروف اضافه برای بیان “مدت زمان” استفاده می شود. از حرف اضافه “since” برای زمان و تاریخ مشخص و از “for” برای بیان مدت زمان استفاده می شود.

We have lived in Tehran since 2004.

از سال ۲۰۰۴ در تهران زندگی می کنیم.

I have been training for three week.

چهار هفته است که تمرین می کنم.

He worked for three months to pay his debt.

سه ماه است که برای پرداخت بدهی اش کار می کند.

حروف اضافه to ,in, on, for و at در زبان انگلیسی 

همانطور که پیش تر در رابطه با حروف اضافه برای زمان و مکان بیان کردیم، حرف اضافه در زبان انگلیسی کلمه ای است که اسم، قید یا گروه اسمی را به دیگر بخش های جمله ربط می دهد. یادگیری حروف اضافه برای مکان و زمان شاید برای زبان آموزان آسان باشد اما قواعد کلی برای این حروف اضافه کمی پیچیده است اما اگر این قاعده کلی را یاد بگیرید بسیاری از مشکلات تان در بخش حروف اضافه زبان انگلیسی حل خواهد شد.

موارد استفاده از حرف اضافه on

. از حرف اضافه on به معنی “روی” برای بیان سطح چیزی استفاه می شود.

Put your hand on the desk.

. از این حرف اضافه برای بیان روز و تاریخ نیز استفاده می شود:

I go to the gym on Sundays.

. هم چنین برای مشخص کردن دستگاه یا ماشین هایی نظیر کامیپوتر یا تلفن همراه:

He is on the phone.

He has on the computer since last night.

My favorite movie is shown on TV.

. برای نشان دادن بخشی از بدن نز از حرف اضافه on استفاده می کنیم.

The ball is hit on my back.

He kissed me on my neck.

I wear a ring on my finger.

. برای نشان دادن حالت چیزی

Everything is on sale.

The house is on fire.

موارد استفاده حرف اضافه at در زبان انگلیسی

. برای نشان دادن زمانی مشخص از حرف اضافه At

I will call you at 2 P.M.

The plane will be landed at 7.43 P.M.

. برای نشان دادن مکان

There is a festival at club house.

There were many boys at the park.

. یکی دیگر از کاربردهای حرف اضافه at برای نشان دادن آدرس ایمیل

Please email me at notecafe.translation@gmail.com.

. برای نشان دادن فعالیت یا عملکرد و کاری خاص

He mocked at my running.

I am good at signing.

موارد استفاده حرف اضافه in در زبان انگلیسی

. برای نشان دادن زمانی خاص در طول روز، ماه، فصل و سال

She always goes to the gym in the morning

In the winter, we have a rainy season

The new semester will be start in Mehr

. برای نشان دادن مکان یا موقعیت مکانی خاص

She punched me right in my face

I am currently staying in my house

My home town is Gonabad which is located in Khorasan

. برای نشان دادن شکل، رنگ و اندازه

This drawing is mostly in red

Look at the students in the circle

. برای بیان چیزی حین انجام کاری دیگر

In last FIFA champions league, Barcelona was eliminated

A catch phrase needs to be impressive in marketing a product

. برای نشان دادن عقیده، نظر، احساس و علایق

I believe in GOD.

I not interested in baseball

موارد استفاده حرف اضافه of در زبان انگلیسی

. از این حرف اضافه برای بیان مالکیت و رابطه استفاده می شود:

The door of the class is red.

The first chapter of this book is ridiculous.

I’ve always dreamed of being rich.

. برای نشان دادن مرجع استفاده می شود.

I got married in summer 1998.

This is a picture of my house.

I got a discount of 16 percent on my purchase.

. برای نشان دادن مقدار یا تعداد چیزی کاربرد دارد.

I drank three cup of tea.

A large number of people have been died in here.

موارد استفاده حرف اضافه To در زبان انگلیسی

از حرف اضافه to برای نشان دادن مکان، شخص، یا چیزی و هم چنین شیئی یا شخصی که به سمتی در حرکت می کند و یا نشان دادن جهات استفاده می شود.

I am heading to north.

The package was mailed to Mr.ataee.

All of us went to mashhad yesterday.

. برای نشان دادن محدوده یا حد نهایی چیزی کاربرد دارد.

The snow was piled up to the roof.

برای نشان دادن روابط نیز استفاده می شود.

This letter is very precious to me.

My answer to your question is no.

از حرف to  هم چنین برای نشان دادن زمان و بازه زمانی نیز استفاده می شود.

I worked nine to six.

It is snow 10 to 12.

توجه داشته باشید که موارد گفته شده فقط به صورت قاعده ای کلی است و ممکن است گاهی اوقات توسط انگلیسی زبانان نیتیو بجای یکدیگر استفاده شوند و بهترین راه برای یادگیری حروف اضافه زبان انگلیسی به صورت شنیداری است و نمی توان یک قاعده ثابت برای این حروف ارائه کرد اما خواندن مطالب بالا و بخاطر سپردن آنها می تواند کمک زیادی به نوشتار شما در زبان انگلیسی و تسلط تان به جملات گردد.

 

14 پاسخ
  • احسان عطایی
   احسان عطایی گفته:

   سلام عیدتون مبارک
   خواهش میکنم وظیفه ما آموزش ساده و مفید برای شماست
   ممنون که سایت ما رو دنبال می کنید

   پاسخ
  • احسان عطایی
   احسان عطایی گفته:

   سلامت باشید
   پیج اینستامون رو فالو کنید کلی مطالب مفید در مورد یادگیری زبان داریم
   cafeyadasht.ir@

   پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *