پرکاربردترین اصطلاحات انگلیسی

در این قسمت از بخش دوم یادگیری اصطلاحات انگلیسی قرار بر این است که پرکاربردترین اصطلاحات انگلیسی، اصطلاحات انگلیسی اعضای بدن و اصطلاحات انگلیسی طبیعت را با مثال و توضیح هر کدام باهم یاد بگیریم.

Grain of salt

. درک چیزی که احتمالا نادرست است

مثال: government often pull numbers with a grain of salt

Jump the gun

. کاری را بدون فکر و سریع انجام دادن

مثال: FIFA jumped the gun and announce the winners creating a lot of confusion

Like a Dutch uncle

. کسی که صریحا و بدون خجالت از چیزی یا شخصی انتقاد می کند

مثال: He got angry a spoke like a Dutch uncle. I fell treble

To come out flat footed

. ناآماده

مثال: they were up all night so that they come out flat footed to the game

By hook or by crook

. یکی دیگر از پرکاربردترین اصطلاحات انگلیسی این اصطلاح است که به معنی هرطوری شده، چیزی که باید در هرصورت انجام شود

مثال: The president nominee wanted to win the election by hook or by crook

Someone else’s shoes

. توضیحی استعاره به معنی درک تجربیات و مشکلات شخص دیگر

مثال:  don’t criticize anyone before you in their shoes

Peas in a pod

. این عبارت در مواقعی بکار می رود که دونفر رفتار و کردارشان شبیه به هم باشد

مثال:  these twin are two peas in a pod

Tied down

. به معنی وابستگی به شخص، کار یا تعهد

مثال: I’m not ready to get married since I don’t want to be tied down

Spread too thin

. این اصطلاح هنگامی به کار می برود که شخصی وظایفی بیش از زمان و توانش به عهده دارد

مثال: they tell me to do all the thing at work, I’m already spread too thin

Pulling my leg

. هنگامی که شخصی سربه سر شخص دیگری می گذارد

مثال: I know you hided my shoes. Stop pulling my leg

Toe the line

. به معنی سپردن وظیفه ای یکسان و در یک سطح به صورت کلی به گروهی خاص، همه را به یک چشم دیدن

مثال: He got fired since he couldn’t toe the line

اصطلاحات انگلیسی اعضای بدن

پرکاربردترین اصطلاحات انگلیسی اعضای بدن

منظور از اصطلاحات انگلیسی اعضای بدن آن دسته از اصطلاحاتی است که به نحوی از اعضای بدن در ساختارشان استفاده کرده اند.

Rule of thumb

. این اصطلاح به معنی قا