ترجمه اصطلاحات انگلیسی - ترجمه متن - مترجم آنلاین

ترجمه اصطلاحات انگلیسی، همواره یکی از چالش برانگیزترین بخش های ترجمه متون تخصصی، ترجمه متن عمومی و یا ترجمه مقاله، برای یک مترجم آنلاین/غیر آنلاین می‌باشد. پیدا کردن دقیق ترین و کامل‌ترین معادل در زبان مقصد با در نظر گرفتن فرهنگ و ادبیات دو زبان مبدا و مقصد، موضوعی است که می تواند قسمت عمده‌ای از زمان و انرژی یک مترجم آنلاین/غیر آنلاین را به هنگام ترجمه متون تخصصی، ترجمه مقاله ها و ترجمه متن به خود اختصاص دهد. برای روشن تر شدن موضوع، به ترجمه  اصطلاح عامیانه Give me a high five   توجه کنید. اگر این اصطلاح کلمه به کلمه و بدون توجه به هدف بیان آن توسط مترجم آنلاین/ غیر آنلاین ترجمه شود (مثل ترجمه ماشینی گوگل ترنسلیت) خروجی آن می شود: یک پنج به من بده، که ترجمه ای کاملاً نامفهوم و طنز آمیز خواهد بود. اشتباه در ترجمه اصطلاحات انگلیسی به فارسی، ممکن است حتی برای یک مترجم آنلاین/غیرآنلاین حرفه‌ای نیز رخ بدهد؛ بطوری که در ترجمه مقاله و ترجمه متون تخصصی نیز گاهی شاهد عباراتی عجیب هستیم!

در واقع می‌توان گفت که برای ترجمه اصطلاحات انگلیسی به فارسی، درک معنای کامل آنها، و انجام دقیق ترجمه‌ متون ، علاوه بر داشتن دانش زبانی و هنر ترجمه متن، نیازمند آشنایی کامل با ادبیات و تفاوت‌های فرهنگی هر دو زبان است. باید توجه داشت که برای ترجمه اصطلاحات انگلیسی به فارسی، صرفا دانستن معنی دقیق اصطلاحات زبان انگلیسی کافی نیست، بلکه یک مترجم آنلاین/غیرآنلاین، باید به اصطلاحات و ادبیات زبان فارسی نیز مسلط باشد، تا بتواند هنگام ترجمه متون، جایگزین مناسبی برای اصطلاحات انگلیسی در زبان مقصد بیابد.