سوالات تگ، سوالی کردن انگلیسی، پرسشی تاکیدی

سوالی کردن در زبان انگلیسی چگونه است؟

جواب این سوال کاملا واضح به نظر می رسد اما بازگویی آن خالی از لطف نیست. به طور کلی در زبان انگلیسی به سه نوع جمله وجود دارد، جملات خبری، امری و سوالی. می توان اینگونه بیان کرد که سوالات خود جملاتی هستند که در اطلاعاتی را ازمخاطب طلب می کنند. سوالات به سه بخش Yes/no، wh و Tag تقسیم بندی می شوند که در ادامه به نحوه سوالی کردن با آنها خواهیم پرداخت.

بهتر است قبل از خواندن این مقاله به بخش کلمات دستوری مراجعه کنید.

کلمات انگلیسی گرامری در سوالات

سعی ما در این مقاله بر این است که توضیحات را هرچه ساده تر بیان کنیم اما بهتر است به طور کلی و برای درک بهتر آموزش کلمات دستوری مورد استفاده برای سوالی کردن در زبان انگلیسی را بهتر بشناسید.

افعال

افعال کلماتی هستند که از انجام کاری خبر می دهند و معمولا مهمترین بخش جمله هستند. فعل ها در زبان انگلیسی به دو بخش اصلی افعال اصلی و کمکی تقسیم می شوند.

افعال اصلی

افعال اصلی افعالی هستند که از انجام کاری در جمله خبر می دهند برای مثال He eat an apple کلمه eat فعل اصلی است. توجه داشته باشید که اگر در جمله ای یک فعل وجود داشته باشد می توانید از آن به عنوان فعل تنها یاد کنید.

افعال کمکی

افعال کمکی فعل هایی هستند که همراه افعال اصلی در جمله بکار می روند. افعال کمکی معمولا کلماتی نظیر “be”، “have”، یا “do” و یا افعال مودالی نظیر “can” و “do” هستند. برای مثال He doesn’t eat red apple کلمه doesn’t  فعل کمکی و eat فعل اصلی است.

اسم

اسامی کلماتی مانند نام های اشخاص، مکان ها، اشیا یا ایده ها هستند که خود در جمله به دو بخش فاعل و مفعول تقسیم می شوند.

فاعل: فاعل اسمی است که کننده فعل است. برای مثال He eat an apple  کلمه he فاعل است.

مفعول: مفعول کلمه ای است که از فعل تاثیر می گیرد. برای مثال He eat an apple کلمه Apple مفعول است.

زمان فعل

هنگامی که صحبت از گرامر زبان انگلیسی به میان می آید. زمان افعال بیانگر این است که عمل انجام شده در چه زمانی اتفاق افتاده است. افعال به سه بخش اصلی گذشته، حال و آینده تقسیم می شوند که هرکدام به سه زیر مجموعه ساده، کامل و استمراری تقسیم می شوند.

زمان ساده: زمان ساده افعال اصلی ترین زمان افعال است.

مثال:  The doctor treats the patients

زمان کامل: زمان کامل افعال در زبان انگلیسی از افعال کمکی و شکل سوم افعال تشکیل می شوند.

مثال: The doctor has treated the patients

زمان استمراری: زمان استمراری در زبان انگلیسی از شکل “to be” افعال به اضافه “ing” تشکیل می شود.

مثال: The doctor is treating the patients

خب دانستن این نکات کلی و اصلی برای درک کامل مقاله کافی است. لطفا ادامه مطلب را با دقت بخوانید.

انواع سوالات در زبان انگلیسی

سوالات Yes/No

اصلی ترین ساختار این نوع سوالات به صورت زیر است. دلیل نامگذاری این نوع سوال نحوه پاسخگویی آن با بله یا خیر است.

افعال کمکی + فاعل + فعل اصلی + مفعول یا بخش های باقی مانده جمله

به مثال های زیر توجه کنید:

مثال های شکل حال ساده

شکل ساده جملات معمولا در مورد چیزهایی صحبت می کنند که واقعیت دارند یا به صورت مکرر اتفاق می افتند.

Do you like football

?Does your brother go to gym

?Can you speak English

نکته: اگر فعل اصلی جمله یکی از اشکال افعال “to be” باشد خود به عنوان فعل کمکی در نظر گرفته می شود.

?Are you ready

?Am I students

?Is your book on the desk

در مثال های بالا فعل دومی در جمله وجود ندارد بنابراین می توانید باقی اطلاعات جمله را بعد از سوالی کردن بیاورید.

مثال های شکل استمراری

هنگامی از این نوع فعل استفاده می کنیم که بخواهیم انجام کاری را در حال حاضر بیان کنیم.

?Are you watching closely

?Is your teacher a doctor

?Are you planning for vacation

مثال های شکل حال کامل

از این افعال در زبان انگلیسی هنگامی استفاده می شود که عملی در گذشته انجام شده باشد و تاثیراتش در زمان حال نیز ادامه داشته باشد.

?Have you seen my book

?Has your brother watched the new episode of GOT

?Have you ever seen that man

مثال های شکل حال کامل استمراری

از این نوع افعال هنگامی استفاده می شود که فعلی در زمان گذشته انجام شده باشد اما تاکید وقوع آن در زمان حال باشد.

?Have you been studying at this city

?Has your father been feeling sick the whole week

?Have your parents been watching TV since they were home

مثالهای شکل گذشته

از این نوع افعال برای بیان عملی استفاده می کنیم که در گذشته انجام شده است.

. برای سوالی کردن این نوع افعال باید از فعل کمکی “Did”  استفاده می شود.

?Did you say that

?Did your boss leave the work place

?Did you drink all foods

نکته:  توجه داشته باشید که اگر افعال “to be” در این جملات استفاده شوند شکل گذشته آن را بدون افعال کمکی استفاده نمایید.

?Were you ready

?Was your brother a doctor

?Were you a Barca fan

نکته: فراموش نکنید که هنگام استفاده از فعل کمکی “Did” فعل اصلی به صورت زمان ساده می آید به مثالهای زیر دقت کنید:

I studied my lesson

?Did you study your lesson

He broke the window

?Did he break the window

مثال های گذشته کامل

این نوع افعال موارد استفاده کمتری دارند و با فعل کمکی “Had” به اضافه شکل سوم فعل استفاده می شود. می توانید از این افعال برای نشان دادن وقوع اتفاقی در گذشته پیش از اتفاقی دیگر که آن هم در گذشته است استفاده کنید. در این نوع ساختار عملی که زودتر اتفاق افتاده است به صورت گذشته کامل و عمل بعد آن به صورت گذشته ساده بکار می رود.

?Had you been in Mashhad before you saw me

?Had your brother played in here before I arrived

?Had you watched GOT before I watched it

نکته:  سوالی کردن مابقی افعال هم به همین صورت است تنها چیزی که مهم است یادگیری فرمول و ساختار سوالی کردن آنها است.

سوالی کردن در زبان انگلیسی

سوالات WH دار

دلیل نامگذاری این سوالات به این خاطر است که معمولا با کلماتی مثل where, when, what, whom, whose, how, … شروع می شوند و نمی توان آنها را با بله و خیر جواب داد.

What: به معنی چه چیزی است و برای سوال کردن درمورد اطلاعات و اشیا استفاده می شود.

Which: به معنی چه چیزی است با این تفاوت که برای سوال کردن حق انتخاب های محدود و انتخاب بین آنها استفاده می شود.

When: به معنی چه وقتی است و برای سوال کردن زمان وقوع عملی استفاده می شود.

Where: به معنی چه جایی است و برای سوال کردن در مورد مکان وقوع عملی استفاده می شود.

Who: به معنی چه کسی است و برای سوال کردن در مورد فاعل عمل استفاده می شود.

Why: به معنی چرا است و برای سوال کردن در مورد دلیل عمل استفاده می شود.

How: به معنی چه جور است و برای سوال کردن نحوه وقوع عمل استفاده می شود.

How many, How much, How often: به ترتیب به معنی چه تعداد، چه مقدار و هرچند وقت یکبار است که موارد استفاده آن مشخص است.

سوالی کردن با کلمات WH

نحوه سوالی کردن با کلمات WH به صورت زیر است:

کلمات یا اصطلاح WH دار + فعل کمکی + فاعل + فعل اصلی + مفعول یا باقی اطلاعات جمله

مثال های مربوط به سوالات WH

?why do you like me

?Who loves pizza

نکته: برای سوالی کردن در زبان انگلیسی با Who فقط باید فاعل جمله را حذف کردن و بجای آن کلمه Who را در جمله آورده و باقی جمله را به همان صورتی که هست می آوریم.

He played football

?Who played football

مثال های بیشتر با زمان ها مختلف

?Why didn’t you go to school yesterday

?How many times has your brother watched Dexter series

?When do you go to school

?Where were you last night

?When had you used your imagination before you see movies

?What had you been eating before you got seek

?When will you go to school

سوالات تگ

آخرین نوع سوالات “tag questions” هستند که در فارسی به آن پرسشی تاکیدی نیز می گویند در آخر جمله می آیند. به مثال های زیر دقت کنید.

?You are a doctor. Aren’t you

?You don’t need me. Do you

نکته:  مهترین و اصلی ترین نکته در مورد پرسشی تاکیدی این است که اولا با زمان جمله اول با زمان پرسش یکسان باشد. دوما اینکه اگر جمله مثبت باشد پرسش ما باید منفی بیاید و بالعکس به مثال های زیر دقت کنید.

?You could not kill a man. Could you

?Watch me. Don’t you

?Your brother works at this gym. Doesn’t he

نکته:  پرسشی تاکیدی حتما در حالت منفی حتما باید به صورت (فعل کمکی + ‘T) بیاید. برای مثال ساختار does not he برای جمله بالا اشتباه است.

نکته حائز اهمیت اینکه پرسشی تاکیدی با اینکه ساختار سوالی دارد اما در حقیقت جوابی ندارد و برای تاکید یا شروع گفتگو استفاده می شود.

سوالی کردن افعال با حروف اضافه

هنگامی که بخواهیم جملاتی با سوالی کنیم که افعال در آن با حروف اضافه بکار برده می شود. در این گونه سوالات مورد سوال مفعول فعل است. به مثال های زیر توجه کنید.

I borrowed some money to my brother

?who did you borrow some money to

she comes from America

?where she does come from

روش های دیگر سوالی کردن انگلیسی

گاهی اوقات برای سوالی کردن می توان عبارات زیر استفاده کرد تا شکل سوال کردن کمی جذاب تر به نظر برسد:

?….Do you know

?……I wonder

?….Can you tell me

برای سوالات بله و خیر در سوالی کردن انگلیسی با استفاده از عبارات بالا باید از حرف اضافه if استفاده کرد.

.This is the right man

?Do you know if this is the right man

.All houses are empty

?I wonder if all houses are empty

برای جواب های توضیحی با به عبارتی سوالات Wh دار دیگر نیازی به حرف اضافه if نیست و بجای آن از کلمه سوالی مورد نظر استفاه می کنیم.

?Do you know who lives here

?I wonder how much money I’ve have

?Can you tell me where she goes

گاهی اوقات می توان از عبارت do you think  هم استفاده کرد.

?How much money do you think I’ve have

?Where do you think he goes to

?Who do you think lives here

 

 

 

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *